Regulaminy

Warunki korzystania ze sklepu

1.   Do korzystania z Witryny niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.

2.   W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

3.   Strony witryna na których sprzedawane są alkohole jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Warunkiem dokonania Rejestracji jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. Złożenie oświadczenia odbywa się przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxu podczas Rejestracji.

Regulamin sklepu shop.gogicz.pl

Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów w sklepie stacjonarnym;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup towarów w sklepie stacjonarnym;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

I. Informacje Ogólne

1. Witryna internetowa pod adresem www.shop.gogicz.pl prowadzona jest przez GOGICZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 10b/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000975614, NIP 6751765835, REGON 522233444, kapitał zakładowy 50.000 zł.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.shop.gogicz.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie GOGICZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 10b/4(zwanej dalej: Sprzedawcą), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win). Zamieszczony na stronie sklepu cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Kontakt ze Sprzedawcą : a) telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem infolinii +48 669 559 061 b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@gogicz.pl. c) za pomocą formularza na Witrynie d) listownie na adres: 31-511, ul Rakowicka 10b/4, Kraków, Polska.

4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Pędzichów 22/5.

5. Wszystkie aktualne formy komunikacji ze Sprzedawcą, w tym środki komunikacji online, wskazane są również na witrynie internetowej Sklepu.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

7. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy regulamin,  a w szczególności:

T   które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Witryny lub zawartości lub korzystanie z nich;

T   publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

T   korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

T   podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy lub Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.   

II. Definicje:

1. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.sklep.gogicz.pl;

2. Sklep – punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Pędzichów 22/5 tel. 669 559 061, mail: info@gogicz.pl

3. Towary - towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;

4. Klient – każdy klient nabywający Towary;

5. Konsument – Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm.)

6. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;

7. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

8. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;

III. Wymagania techniczne i Rejestracja

1. Do korzystania z Witryny niezbędny jest dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

3. Witryna jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Warunkiem dokonania Rejestracji jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. Złożenie oświadczenia odbywa się przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxu podczas Rejestracji

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Krakowie przy ul. Pędzichów 22/5 (Sklep).

5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia W przypadku Klientów będących konsumentami potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi jednocześnie przekazanie potwierdzenia na trwałym nośniku.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient odbierze Towar ze Sklepu lub bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez inną osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

8. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

9. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych Towarów bądź usług b) wyboru sposobu odbioru Towarów c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na Witrynie

10. Cena Towaru uwidoczniona na Witrynie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (cena brutto). O łącznej cenie brutto (cena zawierająca podatek VAT) Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także ewentualnie dodatkowych kosztach dostawy jeżeli Klient wybrał taką formę.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie Towarów. Przy czym dla danego Zamówienia wiążąca jest cena Towaru wskazana na Witrynie w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia danego Towaru.

12. Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.

13. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Formy płatności i dostawa towaru.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) płatność gotówką osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie

b) przelew bankowy – przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: PL 25 1600 1462 1747 6040 8000 0001, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

c) przelew elektroniczny w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Krakowie przy ul. Pędzichów 22/5 (Sklep) w dni robocze wt-pt 10:00-20:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

3. Dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 08:00 – 18:00. Do okresu realizacji nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Termin realizacji dostawy jest ustalany każdorazowo indywidualnie z Klientem.

5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

6. Kurier upoważniony jest do dokonania w imieniu Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier ma obowiązek zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu kurier odmówi wydania Towaru. Paczki zawierające alkohol mogą odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru. 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowi próbę dostarczenia Zakupu po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia.

8. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. 10. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Klienta, jeżeli Klient składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru, pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje te zawarte są również w Zakładce ”Dostawa i Zwroty".

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie Ustawą o Prawach Konsumenta Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na Witrynie w zakładce „Regulaminy” -> jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres Sprzedawcy.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4a. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również:

(a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

(b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, ze sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie na adres: ul. Wąwozowa 23 lok. U1, 02-796 Warszawa. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien zwrócić towar na adres Sklepu: ul. Pędzichów 22, Kraków. Zaleca się zawarcie w reklamacji:

T informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

T żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

T danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listowanie na adres zamieszkania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedawca takiej przesyłki nie zamawiał.

5. Przy dostawach realizowanych przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.

6. Na sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary nie została udzielona gwarancja.

7. W przypadku reklamacji zakupionego towaru przez Klienta będącego Konsumentem Klient ten udostępnia Sprzedawcy towar wraz dowodem jego zakupu. Sprzedawca na swój koszt odbierze towar od Klienta, w tym celu Klient wybiera jedną z zaproponowanych przez Sprzedawcę i najdogodniejszą dla Klienta, opcję odbioru reklamowanego towaru.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

T wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/dla_konsumenta );

T wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

T pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

T skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

IX. Postanowienia końcowe

1. Klient korzystający z Witryny ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub wynikających z innych indywidualnych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze Klienta.

3. Sprzedawca w ramach praktyki rynkowej działa na podstawie oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa, jest związany treścią niniejszego Regulaminu, nie jest natomiast związany kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4. Administratorem danych osobowych jest GOGICZ sp. z o.o.Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych określa „Polityka Prywatności”

5. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O przewidywanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem Witryny, publikując nowy Regulamin. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji Regulaminu na Witrynie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia.

6. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

7. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {marani.com.pl/sklep}.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.